Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 109577367
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1023 / 08.06.2017

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 020406

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

 II ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 006890

3.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

III ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 014182

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2021 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Строй - Инвест
правно-организационна форма:   ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1ДаниелДамяновАлексиевBulgariaуправителДа

5. Седалище на строителя

област:   София град и София област
община:   София
град(село):   София
пощенски код:   1618
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   р-н Красно село бул. Цар Борис III
номер:   No 152, вх. А, ет. 2, ап. 8
тел.код:   0702
Телефон:   2255
Факс:   2220
E-mail:   stroi_invest_eood@abv.bg
Уеб сайт:   www.elbisi.bg

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Кюстендил
община:   Бобов дол
град(село):   Бобов дол
пощенски код:   2670
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   "Георги Димитров", бл. 72, ап. 26
номер:  
тел.код:   0702
Телефон:   67255
Факс:   62600
E-mail:   stroi_invest_eood@abv.bg
Уеб сайт:   stroy-invest.bg

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Фирмата е учредена с решение на Кюстендилски окръжен съд от 15.09.2004г..Регистрирана е в Българска строителна камара на 28.09.2004г., като правоприемник на Дамян Юруков- "Хоп-троп". Получен е атестат от БСК-1826 за следните видове работа: довършителни , включително сухо строителство. Фирмата е работила в Германия по договор от 15.07.2005г. с не

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
2014  

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20091Камарата на строителите в България

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2020 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2019 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2018 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
1201910117958
22018341796517
32017313885120
| изход |