Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ:
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 20140737 / 16.10.2014

  I ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  IV - TV 004293

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 II ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 008811

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

III ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 002093

3.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 IV ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 001957

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

  V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 005702

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности
Срок на валидност на контролния талон: г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   ПОМА ГРУП
правно-организационна форма:   ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1АтанасИвановПоповBulgariaУправителДа

5. Седалище на строителя

област:   Бургас
община:   Бургас
град(село):   Бургас
пощенски код:   8000
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   Шейново
номер:   61А
тел.код:   056
Телефон:   833305
Факс:   833306
E-mail:   poma@abv.bg
Уеб сайт:   www.poma-group.com

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Бургас
община:   Бургас
град(село):   Бургас
пощенски код:   8000
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   Шейново
номер:   61А
тел.код:   056
Телефон:   833305
Факс:   833306
E-mail:   poma@abv.bg
Уеб сайт:   www.poma-group.com

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Предмет на дейност: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; Строежи от транспортната инфраструктура; Строежи от енергийната инфраструктура; Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; Отделни видове строителни и монтажни работи-съгласно позиция 45 „Строителство” на НКИД Дружеството притежава техническо оборудване и квалифициран инженерно-технически и изпълнителски персонал за извършване на посочените дейности.

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
20093ISO 18001:1999 Сертификат № S -4951 HH валиден до 18.03.2011г. издаден от GL GmbH
20071ISO 9001:2008 Сертификат QS-6652 валиден до 05.08.2012 г. издаден от GL GmbH
20092ISO 14001:2004 Сертификат № ЕM -4952 HH валиден до 18.03.2011г. издаден от GL GmbH

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20071Българска браншова камара Пътища Удостоверение № 06-И-50/15.08.2006
20092Камара на строителите в България

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

Error:SELECT godina FROM tbl_opit11 WHERE zalichen=0 AND id_members= UNION SELECT godina FROM tbl_opit12 WHERE zalichen=0 AND id_members= UNION SELECT godina FROM tbl_opit13 WHERE zalichen=0 AND id_members= UNION SELECT godina FROM tbl_opit14 WHERE zalichen=0 AND id_members= UNION SELECT godina FROM tbl_opit21 WHERE zalichen=0 AND id_members= ORDER BY godina DESC ->You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'UNION SELECT godina FROM tbl_opit12 WHERE zalichen=0 AND id_members= UNION SELEC' at line 2