1. CHAMBER OF BUILDERS ACT
  2. CODE-OF-RULES-ON-RECORDATION-AND-MAINTENANCE-OF-THE-CENTRAL-PROFESSIONAL-REGISTRY-OF-CONSTRUCTION-COMPANIES

ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЧУЖДЕСТАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

  1. Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя относно вписване на чуждестранни юридически лица в Централния професионален регистър на строителя
  2. Указания за попълване на заявлението за вписване в Централния професионален регистър на строителя на чуждестранни юридически лица
  3. Заявление за вписване в Централния професионален регистър на строителя на чуждестранни юридически лица
  4. Декларации - попълнете doc файла!
Калкулатор за изчисляване на цената за вписване
НПП за последната финансова година Цена за вписване в регистъра
хил. €
Не е изчислено

Указания на Комисията и образци на заявления за чуждестранни юридически лица,
вписани в Централния професионален регистър на строителя, относно:
Всички заявления на чуждестранни юридически лица се представят на хартиен носител и на СD.

І. Вписване на промени в идентификацията
1. Указания

2. Заявление

ІІ. Деклариране на опит на чуждестранен строител, вписан в ЦПРС
1. Указания

2. Заявление

ІІІ. ПРОЦЕДУРА ПО чл.20, ал.2 ОТ ЗКС за чуждестранен строител, вписан в ЦПРС
1. Указания

2. Заявление
Формуляр за издаване на проформа фактура

IV. Промяна обстоятелствата на чуждестранен строител, вписан в ЦПРС
1.Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС Относно: Промяна на обстоятелствата на чуждестранно юридическо лице - строител, вписан в Централния професионален регистър на строителя.
2.Заявление от чуждестранно юридическо лице – строител, вписан в Централния професионален регистър на строителя за промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра

V. Разширяване на обхвата на вписване
1. Указания

2. Заявление
VI. Еднократно или временно предоставяне на услуги от доставчици от ЕС или ЕИП
1.Указания на Комисията относно приложението на чл.25а от ЗКС
2.Заявление за издаване на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга на чуждестранно юридическо лице, доставчик на строителни услуги от държава-членка на ЕС или на държава-страна по Споразумението за ЕИП