К А М А Р А   Н А   С Т Р О И Т Е Л И Т Е   В   Б Ъ Л Г А Р И Я

Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я


 
 

Достъп за регистрация и въвеждане на данни в националния регистър е разрешен само от 6:00 до 22:00 часа българско време!


 
 
УКАЗАНИЯ за попълване и оформяне на заявлението за вписване в националния регистър
 
ФОРУМ - обсъждане изготвянето на заявление за вписване в националния регистър