Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 109577367
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1023 / 08.06.2017

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 020406

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

 II ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 006890

3.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

III ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 014182

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2020 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Строй - Инвест
правно-организационна форма:   ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1ДаниелДамяновАлексиевBulgariaуправителДа

5. Седалище на строителя

област:   София град и София област
община:   София
град(село):   София
пощенски код:   1618
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   р-н Красно село бул. Цар Борис III
номер:   No 152, вх. А, ет. 2, ап. 8
тел.код:   0702
Телефон:   2255
Факс:   2220
E-mail:   stroi_invest_eood@abv.bg
Уеб сайт:   www.elbisi.bg

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Кюстендил
община:   Бобов дол
град(село):   Бобов дол
пощенски код:   2670
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   "Георги Димитров", бл. 72, ап. 26
номер:  
тел.код:   0702
Телефон:   67255
Факс:   62600
E-mail:   stroi_invest_eood@abv.bg
Уеб сайт:   stroy-invest.bg

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Фирмата е учредена с решение на Кюстендилски окръжен съд от 15.09.2004г..Регистрирана е в Българска строителна камара на 28.09.2004г., като правоприемник на Дамян Юруков- "Хоп-троп". Получен е атестат от БСК-1826 за следните видове работа: довършителни , включително сухо строителство. Фирмата е работила в Германия по договор от 15.07.2005г. с не

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
2014  

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20091Камарата на строителите в България

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2018 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2017 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2016 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20151СМР на Кауфланд Дупница, ул. "Св. Иван Рилски" 9693/12.09.2014" Кауфланд България ЕООД енд Ко "КДКонсорциум /Строй-Инвест-Хертнер/ 20.07.2015СТ-05-1195/03.08.201531165описаниеНе
20152Строително монтажни работи на Кауфланд гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. "Проф. д-р Иван Странски " 20114/01.08.2013" Кауфланд България ЕООД енд Ко "КДКонсорциум /Строй-Инвест-Хертнер/ 27.07.2015 31248описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Код по КИД-2008 Възложител Дата на приемо-предавателния
/констативен/ протокол
Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на СМР Референция
20151СМР на Кауфланд Сливен, ул. "Георги Данчев" 3043.21Хертнер България ЕООД07.01.2015200описаниеНе
20152СМР на Кауфланд Шумен, ул. "Симеон Велики" 2843.21Хертнер България ЕООД07.01.2015185описаниеНе
20154СМР на Кауфланд София, ж.к. Малинова долина, ул. "Проф. д-р Иван Странски" 2043.21Хертнер България ЕООД07.10.2015248описаниеНе
20141СМР Кауфлант Карлово гр.Карлово43.21Хертнер България ЕООД21.01.2014160описаниеНе

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:

Година Наименование и местонахождение на строежа Държава Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Вид и дата на документа за
приключване на строежа /етап, част/
Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Oписание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители
20151Кауфланд Мюнхен, ул. "Берг-ам-Лайм" 117ГерманияХертнер България ЕООД  Приемо-предавателен протокол от 14.08.2015643описаниеНе
20152Реконструкция на съществуваща сграда Акценте ПфеделбахГерманияХертнер България ЕООД  Приемо-предавателен протокол от 28.09.2015137описаниеНе


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
12018341796517
22017313885120
32016160477124
| изход |