Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 101111481
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1083 / 16.11.2017

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 017949

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

 II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 005260

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  IV - TV 008667

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 006071

3.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

  V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 012609

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2021 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Водно Строителство Благоевград
правно-организационна форма:   АД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Не
поотделно:   Не
заедно:   Да
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1МаргаритаИлиеваКотеваБългарияизпълнителен директорДа

5. Седалище на строителя

област:   Благоевград
община:   Благоевград
град(село):   с. Зелен дол
пощенски код:   2745
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   ж.к. Ремонтно складова база с. Зелен дол
номер:  
тел.код:   073
Телефон:   884584
Факс:   884584
E-mail:   vodno_stroitelstvo@abv.bg
Уеб сайт:  

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Благоевград
община:   Благоевград
град(село):   Зелен дол
пощенски код:   2745
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   жк Ремонтно складова база
номер:  
тел.код:   073
Телефон:   587500
Факс:  
E-mail:   vodno_stroitelstvo@abv.bg
Уеб сайт:  

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Предмет на дейност:хидромилиоративно,хидротехническо,пътно и високо строителство,услуги със автотранспорт и пътно строителна техника.Строежи от благоустройствената структура и проектиране.Отделни строителни и монтажни работи. Дружеството притежава техническо оборудване и квалифициран инженерно техническо и изпълнителски персонал за извършването на посочените дейности

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
20152ISO14001-2004
20151ISO9001-2008
20153OHSAS18001-2007

9. Членства в професионални организации

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2020 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20191Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат, находящи се в с. Барутин, община Доспат: - улица \"Първи май\"; - улица \"Неврокопска\"РС № 13 / 26.03.2018 г.Община Доспат\"Водно строителство - Благоевград\" АД 17.09.2019№ 9 / 03.10.2019 г.42260описаниеНе
20192Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат, находящи се в гр. Доспат: - улица "Люляк"; - улица от главен път II-37 до имот с идентификационен № 23025.57.113/ фирма "Рея фиш"/; - улица при имот с идентификационен № 23025.502.667 /сем. Карови/РС № 12 / 26.03.2018 г.Община Доспат"Водно строителство - Благоевград" АД 17.09.2019№ 8 / 03.10.2019 г.42363описаниеНе
20181Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията принадлежащи към тях на територията на на община Доспат, находящи се в гр. Доспат12 / 26.03.2018 г.Община ДоспатВодно строителство - Благоевград АД 10.08.2018Удостоверение № 5 / 27.09.2018 г.42267описаниеДа
20182Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията принадлежащи към тях на територията на на община Доспат, находящи се в с. Барутин13 / 26.03.2018Община ДоспатВодно строителство - Благоевград АД 10.08.2018Удостоверение № 4 / 27.09.2018 г.42149описаниеДа
20171Благоустрояване на улична мрежа на гр.Доспат, Общ.Доспат,област Смолян30/10.08.2016 годинаОбщина ДоспатВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-БЛАГОЕВГРАД АД 25.08.201715 от 31.10.2017 година42108описаниеДа
20172Благоустрояване на улична мрежа на с.Змейца, Общ.Доспат,област Смолян25 от 10.08.2016 годинаОбщина Доспат, област СмолянВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-БЛАГОЕВГРАД АД 25.08.201713 от 31.10.2017 година42201описаниеДа
20173Благоустрояване на улична мрежа на с.Късак, Общ.Доспат,област Смолян27 от 10.08.2016 годинаОбщина Доспат, област СмолянВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-БЛАГОЕВГРАД АД 25.08.201714 от 31.10.2017 година42413описаниеДа
20174Реконструкцияна ул."Трети март"-втори етап от о.т. №2 през о.т.№1 до резервоар за питейна вода, гр.Симитли, общ.Симитли20 от 27.06.2017 годинаОбщина Симитли, област БлагоевградВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-БЛАГОЕВГРАД АД 25.07.201711 от 01.08.2017 година42328описаниеНе
20175Реконструкция на ул."Бор" от о.т.199 до о.т.195 гр.Симитли, Община Симитли18 от 16.06.2017 годинаОбщина Симитли, област БлагоевградВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-БЛАГОЕВГРАД АД 25.07.201710 от 01.08.2017 година4246описаниеНе
20176Реконструкция на ул."Октомврийска", гр.Симитли, общ.Симитли19 от 16.06.2017 годинаОбщина Симитли, област БлагоевградВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-БЛАГОЕВГРАД АД 25.07.20178 от 01.08.2017 година421215описаниеНе
20177Реконструкцияна ул."Плажа", гр.Симитли, общ.Симитли21 от 27.06.2017 годинаОбщина Симитли, област БлагоевградВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-БЛАГОЕВГРАД АД 25.07.2017№9 от 01.08.2017 година42505описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Изпълнител - пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на документа за приключен етап /част/ от строежа Дата на Акт № 15 Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
20191АМ "Струма" Лот 3.1 "Благоевград - Крупник" - Реконструкция на ВЕЛ 20 kV "Падеш" при км 361+094; - Реконструкция на напоителен тръбопровод от км 360+100 до км 361+411 на АМ Струма Лот 3.1; - Реконструкция на газопровод при км 361+070РС № 68 / 14.11.2018 г.; РС № 24 / 05.04Пътища Пловдив АДВодно строителство - Благоевград АД 28.06.201912323описаниеНе
20181Автомагистрала "Струма" Лот 3.1 "Благоевград - Крупник", част: - "Реконструкция на ВЛ 400 kV "Джерман" в междустълбие № 205-206 при пресичането с автомагистрала "Струма" Лот 3.1 при км 365+155; - "Реконструкция на ВЛ 400 kV "Осогово" в междустълбие № 205-206 при прес40 / 21.08.2017Пътища Пловдив АДВодно строителство - Благоевград АД 11.10.201812132описаниеНе

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Код по КИД-2008 Възложител Дата на приемо-предавателния
/констативен/ протокол
Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на СМР Референция
20181Животновъдна ферма в имот с идентификатор 03504.198.89, м. "Бучин дол", гр. Белица, община Белица, област Благоевград42.99София Констръкшън Системс Къмпани ЕООД15.11.2018254описаниеНе
20171Основен ремонт на тротоар на улица "Девети септември", гр.трън, Общ.Трън, област Перник42.99Община Трън23.10.201732описаниеНе
20161Изпълнение на СМР за ремонт на улици в гр.Петрич и населените места на територията на община Петрич"42.99ОБЩИНА ПЕТРИЧ05.12.2016124описаниеДа
20162Основен ремонт на мост на р. Ерма в участъка от О.Т. 200-45 (ул. "Ал. Стамболийски и ул."Петко Д. Петков).42.99ОБЩИНА ТРЪН15.11.201617описаниеДа
20163„Строително-монтажни работи на газоразпределителна мрежа на територията на град Благоевград, с обща дължина 1620 метра”42.99„ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ” ЕООД12.12.201688описаниеДа

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
1201949161380985
2201838203229558
3201715551446186
| изход |