Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 811161735
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1340 / 09.04.2020

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 027798

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

 II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  IV - TV 012427

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 008148

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 009464

3.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2024 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Георесурс
правно-организационна форма:   ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1МариоГеоргиевПавловБългарияуправителДа

5. Седалище на строителя

област:   Благоевград
община:   Симитли
град(село):   Симитли
пощенски код:   2730
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   Стара планина
номер:   20
тел.код:  
Телефон:   0899333334
Факс:  
E-mail:   office@georesurs.bg
Уеб сайт:  

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Благоевград
община:   Симитли
град(село):   Симитли
пощенски код:   2730
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   Стара планина
номер:   20
тел.код:  
Телефон:   0899333334
Факс:  
E-mail:   office@georesurs.bg
Уеб сайт:  

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Фирмата има повече от 20 годишна история. Основната й дейност е свързана с търсене, проучване , разработване и добив на рудни и нерудни изкопаеми ,битово и промишлено строителство. Експлоатация на находища на пресни и термо минерални води и изграждане на водопроводни съоръжения с дълбочина до 700 метра .Търсене на благородни метали ,геоложки и инженерно-геоложки проучвания, геофизични изследвания, проучвателно сондиране и други.

8. Наличие на система за контрол

9. Членства в професионални организации

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2023 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2021 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
202225Благоустрояване на улици и пътища на територията на община Симитли73/05.03.2021Община СимитлиГеоресурс ЕООД 09.07.2022 32258описаниеНе
202226Жилищна сграда находяща се в УПИ 14 -7198 кв.45 по плана на 4-ти микрояион гр.Благоевград с идентификатор 04279.601.286355/22.12.2021СКАЙ Инвестмънт ООДГеоресурс ЕООД 30.11.2022 31900описаниеНе
202227Аварийно укрепване бреговете на дере ,находящо се в махала Косячка ,кв.Ораново ,гр.Симитли ,общ.Симитли41/04.06.2020Община СимитлиГеоресурс ЕООД 16.05.2022 14596описаниеНе
201920Основен ремонт и профилактика на електроразпределителната мрежа в с.Градево , гр.Симитли , община Симитли41/14.05.2019Община СимитлиГеоресурс ЕООД 15.11.2019 33871описаниеНе
201921Благоустрояване на улици и пътища в община Симитли31/27.02.2019Община СимитлиГеоресурс ЕООД 26.09.2019 32257описаниеНе
201922Изграждане на предпазна дига и почистване на коритото на р.Струма при 34 км в района на мост свързващ гр.Симитли с кв.Ораново по плана на гр.Симитли17/10.04.2019Община СимитлиГеоресурс ЕООД 29.09.2019 34527описаниеНе
201924Основен ремонт на двор и физкултурен салон на СУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Симитли2/15.01.2019Община СимитлиГеоресурс ЕООД 19.11.2019 31439описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
120226647171665
220214877153765
320203226135657
| изход |