Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 202354640
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 0995 / 02.03.2017

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 016968

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2020 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   ЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ
правно-организационна форма:   ООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1РадиХристовКириловБългарияУправителДа

5. Седалище на строителя

област:   София град и София област
община:   Столична
град(село):   София
пощенски код:   1612
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   р-н Красно село, бул. Цар Борис III 93 - 95, вх. Б, ет. 6, ап. 13
номер:  
тел.код:  
Телефон:   0885 447 394
Факс:  
E-mail:   rhk@abv.bg
Уеб сайт:  

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   София град и София област
община:   Столична
град(село):   София
пощенски код:   1612
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   р-н Красно село, бул. Цар Борис III 93 - 95, вх. Б, ет. 6, ап. 13
номер:  
тел.код:  
Телефон:   0885 447 394
Факс:  
E-mail:   rhk@abv.bg
Уеб сайт:  

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Основна дейност на "ЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е строителство на жилищни и смесени сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура. Компанията разполага с добре обучен екип, доказал професионализма си.

8. Наличие на система за контрол

9. Членства в професионални организации

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2018 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20161Преустройство и смяна на част от първи етаж на административна сграда в банков офис с пристройка за охрана и вход и фирмени надписи, УПИ IV - 1209, кв. 2, м. НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци, р-н Подуяне, ул. Резбарска 5, гр. София48/24.11.2015ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕАДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 02.10.2016 4162описаниеНе
20162Комплексен проект за дострояване и преустройство на ресторант и обществено обслужване в УПИ XIX - 855, кв.20 , гр. Белоградчик, ул. „Юри Гагарин 411/12.08.2014Ямайка ЕАДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 07.12.201613/15.12.201651650описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Изпълнител - пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на документа за приключен етап /част/ от строежа Дата на Акт № 15 Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
20171ЖИЛИЩНА СГРАДА С РЕСТОРАНТ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ЕТАП I - ЖИЛИЩНА ЧАСТ ЕТАП II - РЕСТОРАНТ С УПИ IV - 1177, кв. 30а, м. „Дружба II - 2-ра част", СО - район Искър, гр. София133/23.07.2015Прима – Строителна компания ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 6.11.201731152описаниеНе
20172Магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип „LIDL” и сградни В и К отклонения , УПИ 1„за супермаркет и паркинг“, кв.27 по плана на гр.Балчик с идентификатор 02508.73.50/, ул.”Дунав” № 5, гр.Балчик, обл.Добрич”116/17.09.2016Бараж Груп ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 13.04.201731136описаниеНе
20173„ОФИС СГРАДА, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ОГРАДА ПО ЮЖНАТА И СЕВЕРНАТА РЕГУЛАЦИОННИ ЛИНИИ, ИЗЦЯЛО В УПИ VI-1490 С Н=2.20М, СГРАДНИ В и К ОТКЛОНЕНИЯ”, УПИ VI-1490, кв. 90, по плана на гр.София, м. „Кръстова вада“, Район „Триадица” - Столична община20/23.03.2016Агрогруп Екзакт ООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 04.04.20174144описаниеНе
20174МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ЖИЛИЩА, ОФИСИ, АТЕЛИЕТА, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, АПТЕКА, АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ от Многофункционална сграда с жилища, офиси, ателиета, медицински център, аптека, апартаментен хотел, кафе-ресторант и подземен гараж , УПИ 1-1500, кв. 2ж по плана на гр.София, м.’’Дианабад-запад", район „Изгрев”-СО, ул. „Тинтява"20/02.02.2016Бараж Груп ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 11.12.201731128описаниеНе
20175Жилищна сграда - Център за психично здраве с офиси, гаражи и подземни гаражи“, гр.София, р-н “Триадица”, м.”Кръстова вада”, кв.4,УПИ V-1038, с Идентификатор 68134.1007.389.132/18.02.2016НВГ Груп ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 27.03.201731126описаниеНе
20176Жилищна сграда с магазини на М+10 ет., М+11 ет., М+15 ет., М+16 ет., с подземен гараж на две нива и помещение за трафопост -1 етап,УПИ I-470,507,508,395,759, кв. 32 по плана на гр. София, м. „Манастирски ливади - запад“, СО Район „Витоша”32/13.03.2015Агрогруп Екзакт ООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 16.10.201731170описаниеНе
20177"МОЛ МАРКОВО ТЕПЕ" втори етап ,УПИ № VIII - обществено строителство, кв. 215 а по плана на Централна градска част, бул. „Руски", гр. Пловдив574/23.12.2008 и 99/12.08.2016Джи Пи Груп ООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 16.02.201711551описаниеНе
20178„Жилищна сграда за сезонно ползване" - Партер, четири жилищни етажа и мансарден етаж. ЗП= 774,54м2; РЗП=3907,06м2 , УПИ IV-533, кв. 1802 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад"37/07.03.2007Булдени ООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 18.10.20174150описаниеНе
20161Жилищна сграда с гаражи, УПИ IV-1402, кв. 70 по плана на гр. София, м. „Кръстова вада”, район „Триадица”-СО43/11.05.2015Ермитаж Класик ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 22.07.201641132описаниеНе
20151„Общежитие с търговски площи, бистро и подземни гаражи"’, УПИ 11-1737,1970, кв. 270, м. ’’Студентски град”, гр. София2 / 20.01.2014Джи Пи Груп ООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 28.05.201541164описаниеНе
20152„Жилищна сграда /м+4+а/ с подземен гараж и магазини, Площадкови ВиК и Ел. мрежи, Външни СВО и СКСГ , гр. София, район “Младост”, м. “Младост 2”, УПИ VII-1755. кв. 1328/26.01.2007 и 4/26.01.2012Юнионинвест -ПМ ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 21.05.20154171описаниеНе
20153Жилищна сграда с конферентен център, кафене и подземни гаражи УПИ IX-11, кв.16, м.Зона Г-14, гр.София, ул.Веслец N13, район Оборище-СО /идентификатор на имота - 68134.402.10/77/24.06.2014Сердика - 22 ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 03.12.20153146описаниеНе
20154„Жилищна сграда” , Квартал 16,УПИ VI-общ.по плана на гр.Несебър,Бургаска област7/15.01.2009Булдени ООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 01.12.20154144описаниеНе
20155„МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ОФИСИ. МАГАЗИНИ ФИТНЕС РЕСТОРАНТ И ХОТЕЛСКИ АПАРТАМЕНТИ И СГРАДНИ ВК ОТКЛОНЕНИЯ , УПИ IV-162I кв. 83 по плана на гр.София. “Манастирски ливади - запад ” Район Витоша " - Столична община512/06.08.2008Тим Технолоджи ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 23.09.20153145описаниеНе
20141Жилищна сграда с подземни гаражи, УПИ V-144,145,436, кв.19д по плана на гр.София, м.“Младост 4“, СО Район “Младост“ /ПИ с идентификатор 68134.4089.732 по КККР на Район Младост/73/11.06.2013Ермитаж Класик ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 29.10.201431111описаниеНе
20142“ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, ОГРАДА И ПОДПОРНИ СТЕНИ”, УПИ IV - 836, кв. 16, м. “Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО -Район “Лозенец”39/12.04.2013Конфорт - Ан ЕООДЕР ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 27.10.20144132описаниеНе

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Код по КИД-2008 Възложител Дата на приемо-предавателния
/констативен/ протокол
Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на СМР Референция
20171Строително - монтажни работи на обект: Жилищна сграда с офиси и ателие, УПИ VIII - 9, кв. 335, м. Буката, р-н Триадица, гр. София41.20ЕРМИТАЖ КЛАСИК ЕООД31.01.201716описаниеНе
20161Вътрешно преустройство на част от сградата 68134.4092.9885.3,район “ Младост “, ул.Абагар 22, гр. София41.20Виена Реал Естейт ЕАД07.10.201640описаниеНе
20162Преустройство на част от тераси на апартамент (второ подпокривно ниво) №КБ30 в остъклени зимни градини №247 и №248 на апартаментен хотел с офиси и подземен паркинг , УПИ II- общ. Сграда, ЖС, трафопост. Кв 1033, м. „бул. България-Хиподрума”, район „Красно село”, Столична община,гр. София41.20Ния Хоум ООД15.02.2016101описаниеНе
20162ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ, ГАРАЖИ, ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ И ШАХТОВ ТРАФОПОСТ;УПИ VI1-1925, кв. I, м. "НПЯ - ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА", р-н ИЗГРЕВ СО41.20Калистратов груп ООД07.11.2016177описаниеНе
20151Преустройство и промяна на предназначението на част от автосервиз в складово хале и преустройство на съществуващ автосервиз , район “ Младост “, ул.Абагар 22, гр. София41.20Виена Реал Естейт ЕАД17.12.2015705описаниеНе
20141Преустройство на част от снимачно студио находящо се в сграда с идентификатор 68134.4092.9885.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД – 18-35/09.06.2011 г. на изпълнителен директор на АГКК с адрес : район “ Младост “, ул.Абагар 22, гр. София41.20Виена Реал Естейт ЕАД29.12.2014277описаниеНе

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
1201825049747
2201715828133
3201621183224
| изход |