Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 103650730
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1078 / 19.10.2017

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 017836

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
   Строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква "Е" и т.5, буква "E" - Удостоверение №TV11125
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2024 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   ИСС ИНЖЕНЕРИНГ
правно-организационна форма:   ООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Не
поотделно:   Да
заедно:   Да
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1СТАМАТИВАНОВСТАМАТОВBulgariaУПРАВИТЕЛДа
2МАЛИНИВАНОВСТАМАТОВBulgariaУПРАВИТЕЛНе

5. Седалище на строителя

област:   Варна
община:   Варна
град(село):   Варна
пощенски код:   9000
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   бул."Христо Ботев"
номер:   10
тел.код:   052
Телефон:   613-271
Факс:   613-271
E-mail:   info@iss-bg.net
Уеб сайт:   www.iss-bg.net

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Варна
община:   Варна
град(село):   Варна
пощенски код:   9000
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   бул."Христо Ботев"
номер:   10
тел.код:   052
Телефон:   613-271
Факс:   613-271
E-mail:   info@iss-bg.net
Уеб сайт:   www.iss-bg.net

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  През 1993г. е създадена фирма ЕТ“ИСС Иван Стаматов” с предмет на дейност: стр.проектиране, инвест.контрол и строителство. Активна дейност като семейна фирма започва на 01.10.1995 г. инж.Иван Стаматов и инж.Ст.Стаматов се налагат на пазара, като фирма, на която може да се довери всеки инвеститор.След 17 години приемник е фирма “ИСС Инженеринг”ООД с основна дейност строителство и мебелно производство. Управители и собственици са инж.Ст.Стаматов и инж.М.Стаматов. За този период основният изпълнителски и ръководен персонал се е запазил и повишил своята квалификация. Член на БСК-Варна от 03.11.04г.

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
20103OHSAS 18001 : 2007 / 04.09.2009г.
20144ISO 14001:2004 / 11.06.2012г.
20102ISO 9001:2008 / 04.09.2009г.
20071ISO 9001:2000 / 22.09.2006г.

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
200740123Камара на Строителите в България

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2023 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2022 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20191Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в УПИ IV,кв.100 по плана на кв.Комлука,гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.508.86 по КК на гр.Сливен, финансирано от Военноморското инженерно командване на САЩ, чрез Посолство на САЩ в България№180 от 28.06.2018г.Община Сливен"ИСС Инженеринг" ООДняма30.04.2019№135/20.05.2019г.51419описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Код по КИД-2008 Възложител Дата на приемо-предавателния
/констативен/ протокол
Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на СМР Референция
20211"Текущ ремонт на ДГ"Пролет",гр.Търговище",финансирано от Военноморското инженерно командване на САЩ,чрез Посолство на САЩ в България"43.2,43.3,43.91Община Търговище,чрез ДГ"Пролет"15.10.2021425описаниеНе
20212"Текущ ремонт на ДГ"Звънче",гр.Търговище",финансирано от Военноморското инженерно командване на САЩ,чрез Посолство на САЩ в България43.2,43.3,43.91Община Търговище,чрез ДГ"Звънче"14.09.2021244описаниеНе
20213Ремонт на помещения и коридори по архитектурно-строителна и Ел.част на сграда №3 във в.ф.34410-Варна43.2,43.3Командване на Военноморските сили12.07.2021304описаниеНе
20201Консервация и реставрация на главни фасади на хотел"Роял",ул."Хан Омуртаг"№11 и ул."Охрид"№26,гр.Варна-Недвижима културна ценност43.3,43.91"Ганеви груп"ООД05.10.2020137описаниеНе
20191Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти във в.ф.32140-Варна, ОП№1 "Ремонт и преустройство на помещения за изграждане на Морски координационен елемент"43.2,43.3Командване на Военноморските сили25.02.2019202описаниеНе
20192"Консервация,реставрация,адаптация и цветово фасадно решение на сграда-куртурна ценност в УПИ V-7 /ПИ с идентификатор 10135.1503.76/, кв.8 по плана на 10-ти м.р. бул."Вл.варненчик"№47, гр.Варна43.3,43.91Мария Веселинова Попова26.07.201927описаниеНе

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
1202297821917
22021139820319
3202070619416
| изход |