Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 823073008
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1451 / 11.02.2021

  I ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  IV - TV 010801

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 II ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 023276

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
   Строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква "М"; т.4, буква "E" и т.5, буква "E" - Удостоверение №TV11537

III ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 006920

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 007867

3.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

  V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 016045

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2022 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Хидрострой
правно-организационна форма:   ООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1инж. ТаняСтанчеваКаменоваBulgariaУправителДа

5. Седалище на строителя

област:   Перник
община:   Перник
град(село):   Перник
пощенски код:   2300
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   кв. Караманица
номер:   24
тел.код:   076
Телефон:   603327
Факс:   604867
E-mail:   hidrostroy_pernik@abv.bg
Уеб сайт:  

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Перник
община:   Перник
град(село):   Перник
пощенски код:   2300
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   кв. Караманица
номер:   24
тел.код:   076
Телефон:   603227
Факс:   604867
E-mail:   hidrostroy_pernik@abv.bg
Уеб сайт:  

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  "Хидрострой" ООД е строителна организация за изграждане на язовири, сгуроотвали, шламохранилища, депа за твърди битови отпадъци, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции, водохващания, резервоари, водопроводи, тунели, укрепване на свлачища, промишлено и гражданско строителство, инженерингова дейност.Произвежда бетонови и стоманобетонови тръби от ф200 до ф1500 и елементи по каталог, и индивидуална поръчка. Фирмата има система за осигуряване на качеството от 2000г. и е сертифицирана по Quality Standart ISO 9001:2000.

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
20071ISO 9001:2000
20092OHSAS 18001:2007
20093ISO 9001:2008

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20071Камара на строителите в България
20073Дружество на големите язовири
20072Пернишка търговско промишлена палата

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2021 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2020 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20191Склад за съхранение на селскостопанска продукция /лавандула/ в УПИ IX- 181, кв.18 с.Калугерене, общ.Главиница, област Силистра№23 / 02.12.2016ЕТ Павлин Павлов - МагнусХИДРОСТРОЙ ООДВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД10.01.2019№2 / 07.02.2019г.511394описаниеДа
20192Животновъдна ферма за отглеждане на млечни овце и техните приплоди със сондажен кладенец, със РЗП 2771,7 кв.м, разположена в ПИ 010027 по ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед №201/01.03.2016г. по КВС с.Завала, община Брезник, област Перник№55 / 03.10.2016МЕГАСТРОЙ ООДХИДРОСТРОЙ ООД 17.01.2019 512024описаниеДа
20193Изграждане на тръбен кладенец и поливна система в зона II в УПИ п.I, кв.1 по плана на IV-ти микрорайон, гр. Благоевград№173 / 16.07.2018ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИДЗЗД ХИДРОСТРОЙ - ТРАНС ИНВЕСТ : 1. ХИДРОСТРОЙ ООД 2.КВтранс-инвест ЕООД 02.07.2019 34349описаниеДа
20194АВТОКАНТАР в завод „Стомана Индъстри” и сграда от едно помещение за оператор със ЗП /сграда/ 9м2, гр.Перник№318 / 16.10.2017СТОМАНА ИНДЪСТРИ АДХИДРОСТРОЙ ООД 11.09.2019 1119описаниеНе
20195Външна водопроводна връзка на махала „Яшарска”, гр.Батановци, община Перник№282 / 06.11.2018ОБЩИНА ПЕРНИКХИДРОСТРОЙ ООД 16.09.2019№ДК-07-ПК-36/17.10.2019г.3470описаниеДа
20196Външно оборотно водоснабдяване на Линия за закаляване и отвръщане, СПЦ, СТАН 250 в „СТОМАНА-ИНДЪСТРИ”, гр.Перник№4 / 07.01.2019СТОМАНА ИНДЪСТРИ АДХИДРОСТРОЙ ООД 19.09.2019 14342описаниеДа
20181Битова канализация по улици Чинар, Липа, Незабравка и Ела, гр.Перник, кв.Могиличе, по плана на кв.Ралица№10 от 10.01.2017ОБЩИНА ПЕРНИКХИДРОСТРОЙ ООД 01.06.2018№ДК-07-ПК-39 от 29.11.2018 г.34534описаниеНе
20182Изграждане на подпорна стена на улица Яне Сандански, кв.Варош и табана, с местонахождение кв.Варош и табана, гр.Перник№334 от 08.10.2015ОБЩИНА ПЕРНИКХИДРОСТРОЙ ООД 30.11.2018 42102описаниеНе
20171Бензиностанция с газостанция, автомивка и крайпътен обслужващ обект - етапно строителство на път: "Скоростна магистрала" - I-6 (Е 871) с идент. 55871.513.6451 по КККР-Перник Първи етап: Изграждане на пътен възел, бензиностанция, вкл. сграда, навес, всички подз. и надз. съоръжения; Втори етап: Изгражд. на навес на Автомивка, собствен водоизточник и необх. надз. съоръжения кв.Изток, гр.Перник№190/11.08.2016г."УНИКО 99" ЕООД"Хидрострой" ООД 28.04.2017СТ - 05 - 96 / 17.08.2017г.11701описаниеДа

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Изпълнител - пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на документа за приключен етап /част/ от строежа Дата на Акт № 15 Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
20191Възстановяване, ремонт и реконструкция на сгради, собственост на манастир Св.Николай Чудотворец - Летни, находящ се в поземлен имот №1391, в землището на с.Пещера, община Земен, обл.Перник№2 от 29.03.2017ЕСПИ ИНВЕСТ ООДХИДРОСТРОЙ ООД 30.04.201941264описаниеДа

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
120204620157867
220192336168061
320183265155461
| изход |