Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 205899635
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1381 / 13.08.2020

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 022380

1.4 строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2021 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Проект Строи
правно-организационна форма:   ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1ДенисНедковЩеревБългарияуправителДа

5. Седалище на строителя

област:   Русе
община:   Русе
град(село):   Русе
пощенски код:   7000
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   Илинден 2,,блок5,вх.Д, Ет2,Ап.6
номер:   2
тел.код:  
Телефон:   0883252220
Факс:  
E-mail:   multigrupbygg@gmail.nocom
Уеб сайт:  

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Русе
община:   Русе
град(село):   Русе
пощенски код:   7000
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   Илинден 2,Дружба 3,блок5,вх.Д, Ет2,Ап.6
номер:  
тел.код:  
Телефон:   0883252220
Факс:  
E-mail:   multigrupbygg@gmail.no
Уеб сайт:  

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Фирмата е основана на 22.11.2019г. Строителство на жилищни и нежилищни сгради.

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
   

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
  Не членува

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Очаква се деклариране на производствен опит по актуализираните правила от 30.09.2011 г.”


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
12019   
22018   
32017   
| изход |