Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 115004094
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 0059 / 15.09.2008

  I ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 005807

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  IV - TV 009383

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 019684

1.4 строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

 IV ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 013733

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2021 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА
правно-организационна форма:   АД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Не
поотделно:   Да
заедно:   Да
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1АНКАКИРИЛОВАСАВЕВАБългарияПредседател на Съвета на директоритеНе
2МАРГАРИТАИВАНОВАПОПИВАНОВАБългарияИзпълнителен директорДа

5. Седалище на строителя

област:   Пловдив
община:   ПЛОВДИВ
град(село):   ПЛОВДИВ
пощенски код:   4003
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   БУЛ. ДУНАВ
номер:   76
тел.код:   032
Телефон:   964 166
Факс:   964 160
E-mail:   office@patishta.com
Уеб сайт:   www.patishta.com

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Пловдив
община:   ПЛОВДИВ
град(село):   ПЛОВДИВ
пощенски код:   4003
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   БУЛ. ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ
номер:   37
тел.код:   032
Телефон:   964 166
Факс:   964 160
E-mail:   office@patishta.com
Уеб сайт:   www.patishta.com

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  "Пътища Пловдив" АД е с основен предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктура; производство и продажба на инертни материали и трошен пясък, на асфалтови смеси, битумни емулсии и активирано каменно брашно; услуги със строителна техника и автотранспорт; производство на светлоотразителни пътни знаци и изпълнение на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
20148Сертификат за съответствие на системата за производствен контрол 2117-CPR-AC/0117-1, издаден на 14.08.2013г. от "Лабис" ЕООД гр. София
20124Сертификат за производствен контрол CPD 16-NB 2117-198, удостоверяващ че асф. смеси, произведени в АБ"Асеновград" отговарят на изискванията на БДС EN 13108-1, БДС EN 13108, част 1/NA, БДС EN 13108-5, БДС EN 13108, част 5/NA, издаден на 12.09.2011г. от \
20123Сертификат с регистрационен Nо CU-BG-027/08/03, удостоверяващ че фирмата има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда EN ISO 14001:2004, издаден от OHMI EuroCert GmbH Магдебург на 31.05.2011г.
 7Сертификат Nо CPD 16-NB 2117-НСИСОССП-135, удостоверяващ че минералното брашно, произведено в мел-ца за мин. брашно, находяща се в асф. база "Ас-д" отговаря на изискванията на БДСEN13043+АС:2005, издаден от "Лабис" ООД на 30.07.2009
 6Сертификат за производствен контрол CPD 16-NB 2117/14.10.2008-НСИСОССП-134, удостоверяващ че асфалтовите смеси, произведени в асф. база "Михилци" отговарят на изискванията на БДСEN13108, част 1, издаден от "Лабис" ООД на 30.07.2009
20126Сертификат за производствен контрол CPD 16-NB 2117-132/2, удостоверяващ че продуктите, произведени в ТСИ "Белащица" отговрят на изискванията на БДС EN 13043+AC:2005 и БДС EN 13242:2004+A1:2007, EN 13242:2002/AC:2004, издаден на 25.10.2009г. от "Лабис"
 1Сертификат Nо CQ-BG-027/08/01, удостоверяващ , че фирмата има разработена и внедрена интегрирана система за управление EN ISO 9001:2000, издаден от OHMI EuroCert CmbH
 2Сертификат No CQ-BG-027/08/01, удостоверяващ че фирмата има разработена и внедрена система за управление на условия на труд OHSAS 18001:2002, издаден от OHMI EuroCert GmbH
 3Сертификат No CQ-BG-027/08/01, удостоверяващ че фирмата има разработена и внедрена система за управление на околна среда EN ISO 14001:2004, издаден от OHMI EuroCert GmbH
20121Сертификат с регистрационен Nо CQ-BG-027/08/03, удостоверяващ че фирмата има разработена и внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, издаден от OHMI EuroCert GmbH Магдебург на 31.05.2011г.
20125Сертификат за производствен контрол CPD 16-NB 2117-135/2, удостоверяващ че минералното брашно, произведено в мел-ца за мин. брашно в АБ "Асеновград" отговаря на изискванията на БДС EN 13043+AC:2005, издаден на 25.10.2009г. от "Лабис" ООД
20074Сертификат за производствен контрол CPD 16-NB 2117-НСИСОССП-132, удостоверяващ, че продуктуте, произвеждани от кариерата и ТСИ "Белащица" съответстват на БДС EN13242 и БДС EN13043, издаден от "Лабис"ООД гр. София на 30.07.2009г.
20075Сертификат за производствен контрол CPD 16-NB 2117/14.10.2008-НСИСОССП-133, удостоверяващ, че асфалтовите смеси, произведени в асф. база "Асеновград" отговарят на изискванията на БДСEN13108, част 1, издаден от "Лабис" ООД на 30.07.2009
20122Сертификат с регистрационен No COH-BG-027/08/03, удостоверяващ че фирмата има разработена и внедрена интегрирана система за управление на безопасните и здравословните условия на труд BS OHSAS 18001:2007, издаден от OHMI EuroCert GmbH Магдебург на 31.05.20

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20073Международна пътна федерация (IRF)
20072Камара на строителите
20071Българска браншова камара Пътища

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2020 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20191Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул.„6-ти септември” в уч.от бул.„Цар Борис III Обединител” до бул.„Източен”, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление,озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи.Озеленяване и благоустрояване на УПИ VIII-озеленяване в кв.405 и УПИ I-озеленяване в кв.438 (пл."Житен пазар")по плана на Първа гр.част-север,гр.Пловдив-I-ви етап26/03.02.2015 г.Община Пловдив"Европейски пътища" АД 20.03.2019ДК-07-Пд-179/15.06.2020 г.321797описаниеДа
20192Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно строителство и УПИ III - комплексно жилищно строителство, търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастрален № 520.1278) в кв. 443 по плана на Първа градска част - север, гр. Пловдив25/03.02.2015 г.Община Пловдив"Европейски пътища" АД 28.03.201958/16.06.2020 г.321099описаниеДа
20193Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част - север: ул. „Асен Златаров”, ул. „Хеброс”, ул. „Панайот Пипков”, ул. „Калофер”, ул. „Хъшовска”, ул. „Артилерийска”, ул. „Никола Сапунов”, ул. „Весела”, ул. „Тополница”, ул. „Ламартин”, ул. „Лютиче”40/12.02.2015 г.Община Пловдив"Европейски пътища" АД 17.04.201956/16.06.2020 г.421670описаниеДа
20194Рехабилитация на Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 0+000 до км 15+22031/24.07.2017 г.Агенция "Пътна инфраструктура""Европейски пътища" АД 07.10.2019СТ-05-1515/12.12.2019 г.229926описаниеДа
20195Рехабилитация на Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.6136/14.08.2017 г.Агенция "Пътна инфраструктура"ДЗЗД "АПП ПЪТИЩА" 14.10.2019ДК-07-Х-15/27.01.2020 г.2210729описаниеНе
20181Производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност в поземлени имоти с идентификатори № 47295.21.266, 47295.21.268, 47295.21.271, 47295.21.274, 47295.21.277, 47295.21.280, 47295.21.1062, 47295.21.255, 47295.21.1054, 47295.21.1057, 47295.21.1071, 47295.21.1072, местност „Герена“, по КК на с. Марково, община Родопи - Пловдив “ - I-ви етап.720/24.10.2017 г."Галакси инвестмънт груп" ООД"Европейски пътища" АД 15.09.2018 51298описаниеДа
20182Изграждане на пътна връзка на Път II-86 /I-8-Пловдив-Асеновград-Смолян/, км 9+378-дясно, находяща се на Път II-86 /I-8-Пловдив-Асеновград-Смолян/, км 9+378-дясно. Към обект:Производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност в поземлени имоти с идентификатори № 47295.21.266, 47295.21.268, 47295.21.271, 47295.21.274, 47295.21.277, 47295.21.280, 47295.21.1062, 47295.21.255, 47295.21.133/24.04.2018 г."Галакси инвестмънт груп" ООД"Европейски пътища" АД 30.08.2018 12455описаниеНе
20183Изграждане на улица - тупик с дължина 130 м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 47295.21.1091, местност "Герена" по КК на с.Марково, община Родопи, област Пловдив по части :пътна и геодезия; ВиК; Ел., УПИ 21.1092 ,УПИ 21.1093, УПИ 21.1094, УПИ 21.1095, УПИ 21.1096, УПИ 21.1097 .”339/20.09.2018 г."Галакси инвестмънт груп" ООД"Европейски пътища" АД 16.11.2018 52137описаниеДа
201620Допълване на пътен възел "Оризово" при пресичането на АМ "Тракия" и АМ "Марица" - Етап I:Пътна връзка "Свиленград-Бургас", община Братя Даскалови, област Стара Загора77/14.11.2016 г.Агенция "Пътна инфраструктура" гр.София"Пътища Пловдив" АД 19.12.2016 12705описаниеНе
201621"Основен ремонт на ул."Беломорска" и ул."Родопска",кв."Беломорски" гр.Пловдив, община Пловдив164/03.07.2015 г.Община Пловдив"Пътища Пловдив" АД 08.07.2016 32832описаниеДа
201622"Изграждане на ленти за ляво завиване по бул."Цариградско шосе" при кръстовището с бул."Освобождение", община Пловдив, етап при км 228+200 и етап при км 228+130"139/08.06.2015 г.Община Пловдив"Пътища Пловдив" АД 01.11.2016 12103описаниеДа
201625Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път IІІ-8641 Пампорово-(Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път IІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км, област Смолян” Участък 3: Път IІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, област Смолян17/07.10.2009 г.Агенция "Пътна инфраструктура" гр.СофияДЗЗД "АПП ЛОТ 27"/"Пътища Пловдив" АД 19.09.2016СТ-05-1532/06.10.2016 г.128394описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Код по КИД-2008 Възложител Дата на приемо-предавателния
/констативен/ протокол
Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на СМР Референция
20191Ремонт на път за рулиране , с местоположение Граф Игнатиево, България.42.11"С.К.Е" с.р.л.30.09.20192871описаниеДа
20192Ремонт на общинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан42.11Община Чирпан06.12.20194описаниеДа
20193Ремонт на улична мрежа в гр. Чирпан42.11Община Чирпан10.12.2019277описаниеДа
20194Ремонт на улична мрежа в гр. Чирпан42.11Община Чирпан10.12.201975описаниеДа
20184"Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан”.42.11Община Чирпан02.07.2018501описаниеНе
20185"Ремонт на уличната мрежа в град Чирпан": Ремонт на ул."Братя Павлови" 887 м² .42.11Община Чирпан08.11.201814описаниеДа
20186"Ремонт на общинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан": Ремонт на Път SZR 1223 - Воловарово - с.Гита - с.Осларка - Димитриево от км 0+000 до км 18+000.42.11Община Чирпан20.10.201816описаниеДа
20171„Ремонт на улици и пътища на територията на Община Златоград”42.11Община Златоград22.12.2017418описаниеДа
20172”Ремонт на улична мрежа в гр. Чирпан”42.11Община Чирпан01.06.201788описаниеДа
20173”Ремонт на улична мрежа в гр. Чирпан”42.11Община Чирпан06.11.2017220описаниеДа
20174”Ремонт на общинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан”42.11Община Чирпан11.05.2017148описаниеДа
20175”Ремонт на улична мрежа в гр. Чирпан”42.11Община Чирпан07.11.201718описаниеДа
20176„Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Пловдив ” - „Преасфалтиране на кръстовище ул.”Васил Левски”, ул. „Г. Бенев”, ул. „Полет” гр.Пловдив”42.11Община Пловдив22.12.201715описаниеДа
201620"Ремонт на улична мрежа на територията на град Трън"42.11Община Трън15.11.2016230описаниеДа
201621„Ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Пловдив - Път I-8 и II-64” – Обект: „Надлез над ж.п.линия Пловдив-гара Филипово-Бургас-Карловски надлез-източно платно”42.11Община Пловдив09.12.201615описаниеДа
201622"Ремонт на улична мрежа в гр.Чирпан"42.11Община Чирпан19.08.201641описаниеДа
201623"Ремонт на общинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан -с.Винарово - с.Могилово, община Чирпан от км 4+500 до км 12+200 "42.11Община Чирпан17.08.201635описаниеДа
201624"Ремонт на общинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан"42.11Община Чирпан17.08.2016225описаниеДа
201625"Ремонт на улична мрежа в гр.Чирпан"42.11Община Чирпан15.07.2016199описаниеДа

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
120191323022726161
22018714901538859
320173277616988206
| изход |