Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 110562608
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 0020 / 24.01.2008

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 000740

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

 II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 000467

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности

III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  IV - TV 000270

4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2023 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Строител Троян
правно-организационна форма:   ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1ЛилияЦанковаСимеоноваBulgariaуправителДа

5. Седалище на строителя

област:   Ловеч
община:   Троян
град(село):   Троян
пощенски код:   5600
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   пл.Раковски
номер:   1
тел.код:   0670
Телефон:   63133
Факс:   63133
E-mail:   stroitel@optitoyan.net
Уеб сайт:  

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Ловеч
община:   Троян
град(село):   Троян
пощенски код:   5600
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   пл.Раковски
номер:   1
тел.код:   0670
Телефон:   63133
Факс:   63133
E-mail:   stroitel@optitoyan.net
Уеб сайт:  

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Строителство на жилищни и промишлени сгради, преустройство и реконструкции на сгради и строителни съоръжения, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, посреднически услуги и консултации, бизнес програми и оценки, анализи.Управителят на фирмата има 15 годишен опит в строителството.В строеж е жил.блок "Аврора" с 28 бр. апартаменти и 18 бр. гаражи със срок за въвеждане в експлоатация 2010 год.По традиционни строителни технологии възстановяваме на възрожденски и старинни къщи. Стремежът ни е да съчетаем българското архитектурно наследство със съвременните удобства.

8. Наличие на система за контрол

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20071Българска строителна камара

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2022 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2021 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2020 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20191Детска площадка в ДГ Синчец ,УПИ I ,кв.243,ПИ 73198.502.422,гр.Троян15/05.02.2018Община ТроянСтроител Троян ЕООД 30.09.2019 4189описаниеНе
20181Рехабилитация на дворното простронство на ЦДГ "Радост", гр.Ловеч, УПИ ІІ, кв.13, ж.к. Младост, ПИ с идентификатор 43952.511.62 по КККР на гр.Ловеч15/24.02.2017Община ЛовечДЗЗД "Строител-Геоцвет"- Геоцвет ЕООД и Строител-Троян ЕООД 20.04.201814/01.06.20184137описаниеНе
20181Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни сгради, находящи се в гр.Троян-I,многофамилна жилищна сграда на ул.Захари Стоянов №10,в поземлен имот с идентификатор 73198.502.397,УПИ III-2022,кв.№139, гр.Троян18/07.02.2018Община ТроянСтроител-Троян ЕООД 11.04.201829/08.05.201841110описаниеНе
20182Стопанска сграда с администратинво-битова част,УПИ I за градински център и офис ,м.Млечока по плана с.Братаница , община Пазарджик141/22.05.2015ЗП Петя НановскаСтроител-Троян ЕООД 10.04.2014 51728описаниеНе
20182Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни сгради, находящи се в гр.Троян-I,многофамилна жилищна сграда на ул.Христо Цонковски №2,разположен в поземлен имот с идентификатор 73198.502.421,УПИXII-2006,кв.243,гр.Троян20/07.02.2018Община ТроянСтроител-Троян ЕООД 11.04.201827/08.05.20185161описаниеНе
20183Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни сгради, находящи се в гр.Троян-I,многофамилна жилищна сграда на ул.Тодор Петков №4,разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.502.408,УПИ VIII-2018,кв.139 гр.Троян19/07.02.2018Община ТроянСтроител-Троян ЕООД 11.04.201828/08.05.20185155описаниеНе
20184Основен ремонт,преустройство,обзавеждане и оборудване на салона на Общински съвет-Троян и Център за административно обслужване,Община Троян,ПИ 73198.505.116.3.1,УПИ III-За Община Троян,кв.306,гр.Троян5/12.01.2018Община ТроянСтроител Троян ЕООД 15.10.20185/14.02.201931140описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
1202141331912
2202030335611
3201940737810
| изход |