Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 110562608
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 0020 / 24.01.2008

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 000740

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

 II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 000467

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности

III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  IV - TV 000270

4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2022 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Строител Троян
правно-организационна форма:   ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1ЛилияЦанковаСимеоноваBulgariaуправителДа

5. Седалище на строителя

област:   Ловеч
община:   Троян
град(село):   Троян
пощенски код:   5600
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   пл.Раковски
номер:   1
тел.код:   0670
Телефон:   63133
Факс:   63133
E-mail:   stroitel@optitoyan.net
Уеб сайт:  

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Ловеч
община:   Троян
град(село):   Троян
пощенски код:   5600
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   пл.Раковски
номер:   1
тел.код:   0670
Телефон:   63133
Факс:   63133
E-mail:   stroitel@optitoyan.net
Уеб сайт:  

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Строителство на жилищни и промишлени сгради, преустройство и реконструкции на сгради и строителни съоръжения, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, посреднически услуги и консултации, бизнес програми и оценки, анализи.Управителят на фирмата има 15 годишен опит в строителството.В строеж е жил.блок "Аврора" с 28 бр. апартаменти и 18 бр. гаражи със срок за въвеждане в експлоатация 2010 год.По традиционни строителни технологии възстановяваме на възрожденски и старинни къщи. Стремежът ни е да съчетаем българското архитектурно наследство със съвременните удобства.

8. Наличие на система за контрол

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20071Българска строителна камара

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2021 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2020 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20191Детска площадка в ДГ Синчец ,УПИ I ,кв.243,ПИ 73198.502.422,гр.Троян15/05.02.2018Община ТроянСтроител Троян ЕООД 30.09.2019 4189описаниеНе
20181Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни сгради, находящи се в гр.Троян-I,многофамилна жилищна сграда на ул.Захари Стоянов №10,в поземлен имот с идентификатор 73198.502.397,УПИ III-2022,кв.№139, гр.Троян18/07.02.2018Община ТроянСтроител-Троян ЕООД 11.04.201829/08.05.201841110описаниеНе
20181Рехабилитация на дворното простронство на ЦДГ "Радост", гр.Ловеч, УПИ ІІ, кв.13, ж.к. Младост, ПИ с идентификатор 43952.511.62 по КККР на гр.Ловеч15/24.02.2017Община ЛовечДЗЗД "Строител-Геоцвет"- Геоцвет ЕООД и Строител-Троян ЕООД 20.04.201814/01.06.20184137описаниеНе
20182Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни сгради, находящи се в гр.Троян-I,многофамилна жилищна сграда на ул.Христо Цонковски №2,разположен в поземлен имот с идентификатор 73198.502.421,УПИXII-2006,кв.243,гр.Троян20/07.02.2018Община ТроянСтроител-Троян ЕООД 11.04.201827/08.05.20185161описаниеНе
20182Стопанска сграда с администратинво-битова част,УПИ I за градински център и офис ,м.Млечока по плана с.Братаница , община Пазарджик141/22.05.2015ЗП Петя НановскаСтроител-Троян ЕООД 10.04.2014 51728описаниеНе
20183Повишаване на енергийна ефективност на многофамилни сгради, находящи се в гр.Троян-I,многофамилна жилищна сграда на ул.Тодор Петков №4,разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.502.408,УПИ VIII-2018,кв.139 гр.Троян19/07.02.2018Община ТроянСтроител-Троян ЕООД 11.04.201828/08.05.20185155описаниеНе
20184Основен ремонт,преустройство,обзавеждане и оборудване на салона на Общински съвет-Троян и Център за административно обслужване,Община Троян,ПИ 73198.505.116.3.1,УПИ III-За Община Троян,кв.306,гр.Троян5/12.01.2018Община ТроянСтроител Троян ЕООД 15.10.20185/14.02.201931140описаниеНе
20171Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради,находящи се в гр.Троян-II,ул.Васил Левски №384,ПИ 73198.501.143, УПИ I-127,кв.223,микрорайон Север96/11.08.2017Община ТроянСтроител-Троян ЕООД 04.12.20178/05.01.20185151описаниеНе
20172Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради,находящи се в гр.Троян-II,ул.Охрид №5 ,ПИ 73198.504.81, УПИ VII-1121,кв.303101/11.08.2017Община ТроянСтроител-Троян ЕООД 04.12.20177/05.01.20185151описаниеНе
20173Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради,находящи се в гр.Троян-II,ул.Любен Каравелов №69,ПИ 73198.504.332, УПИ IХ-1460,кв.72,Троян- ЦГЧ100/11.08.2017Община ТроянСтроител-Троян ЕООД 04.12.20179/05.01.20185145описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
1202030335611
2201940737810
3201892626312
| изход |