Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 040337395
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 0022 / 31.01.2008

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 008941

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2021 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   ГЕБОР
правно-организационна форма:   ООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Не
двустепенна форма:   Да

3. Начин на представителство

лично:   Не
поотделно:   Да
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1ГеоргиКънчевХристовBulgariaорганизатор в строежДа
2БориславМилановРашевскиBulgariaуправителНе

5. Седалище на строителя

област:   София град и София област
община:   Столична
град(село):   София
пощенски код:   1612
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   ж.к. Белите брези, ул. Царево село №2, офис №4
номер:  
тел.код:   02
Телефон:   850 92 99
Факс:   850 92 99
E-mail:   gebor_gb@abv.bg
Уеб сайт:  

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   София град и София област
община:   Столична
град(село):   София
пощенски код:   1612
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   ж.к. Белите брези, ул. Царево село №2, офис №4
номер:  
тел.код:   02
Телефон:   850 92 99
Факс:   850 92 99
E-mail:   gebor_gb@abv.bg
Уеб сайт:  

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  "ГЕБОР" ООД е регистрирано през октомври 1992 г. Основна дейност на фирмата е строителство и строително-ремонтни работи на жилищни, общественни и производственни сгради. Дружеството е редовен член на БСК от 1994 г. Някои от по-голямите Инвеститори на фирмата са: ДУБ "Александровска", ТД "Големи данъкопладци и осигурители", Еврейска агенция "СОХНУТ", Градска стоматологична поликлиника, Технически Университет, СОФАРМА, ТБ "България Инвест", ЗПАД "България" и др. "Гебор" ООД е съфинансирало и изградило жилищни, общественни и

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
20091БДС EN ISO 9001:2008

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20071Камарата на строителите в България

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2019 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2018 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Код по КИД-2008 Възложител Дата на приемо-предавателния
/констативен/ протокол
Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на СМР Референция
201713Офис "Красна поляна" на ТД на НАП София, с адрес: гр. София, бул. "Възкресение" № 1Б43.3; 43.9Териториална Дирекция на НАП София08.08.201735описаниеНе
201612ЦУ на НАП - имот публична държавна собственост, находящ се в гр. София, ул. "Славянска" №443.3НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)16.12.201614описаниеНе

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
1201973020121
22018175519948
32017252720666
| изход |