Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 812161713
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1555 / 21.10.2021

  I ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  IV - TV 011179

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 II ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 024415

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
   Строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква "М"; т.4, буква "E" и т.5, буква "E" - Удостоверение №TV11604

III ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 007209

2.2 строежи от втора до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

 IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № III - TV 008208

3.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

  V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 016773

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2022 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Андезит
правно-организационна форма:   ООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1КироДимовРусевБългарияуправителДа

5. Седалище на строителя

област:   Бургас
община:   Бургас
град(село):   Бургас
пощенски код:   8000
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   Чаталджа
номер:   3
тел.код:   056
Телефон:   854155
Факс:   853985
E-mail:   andezit@andezit-bg.com
Уеб сайт:   www.andezit-bg.com

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   Бургас
община:   Бургас
град(село):   Бургас
пощенски код:   8000
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   Чаталджа
номер:   3
тел.код:   056
Телефон:   854155
Факс:   853985
E-mail:   andezit@andezit-bg.com
Уеб сайт:   www.andezit-bg.com

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

 

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
20071Система за производствен контрол
20123BS OHSAS 18001 : 2007
20122ISO 14001 : 2004
20121ISO 9001: 2008

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20081член на Камарата на строителите в България

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2020 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2019 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20171Подобрение на водоснабдителната мрежа на летище Бургас.№1/08.08.2017"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД"Андезит"ООД 18.12.2017 1259описаниеНе
20161"Православен храм "Св.Троица", находящ се в УПИ №VII от кв.26 по плана на с.Огнен, община Карнобат, област Бургас№61/14.10.2014г.МЕСТНО ПОДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА „ЦЪРКВА ПРИ НОВОСТРОЯЩ СЕ ХРАМ „СВ.ТРОИЦА“, С.ОГНЕН, ОБЩ.КАРНОБАТ" и СТОЯН СТОЯНОВ"АНДЕЗИТ"ООД 15.02.2016 5155описаниеНе
20162“Строителство на допълнителна лента на изход на Летище Бургас”№1 от 15.03.2016г.ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД"АНДЕЗИТ"ООД 15.06.2016 1253описаниеНе
20163„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Елхово” по обособена позиция №4 – жилищен блок в гр.Елхово, ул. „Александър Стамболийски” 135, бл.37, ЕПЖБ кв.36”№37 от 02.08.2016г.ОБЩИНА ЕЛХОВОДЗЗД "АНДЕЗИТ - ТЕРМАЛ" 16.11.2016 41573описаниеНе
20164Рехабилитация на пътека за рулиране "Н" на Летище Бургас№10/19.11.2015"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД"Андезит"ООД 27.12.2016 12565описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Изпълнител - пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на документа за приключен етап /част/ от строежа Дата на Акт № 15 Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
20181„Складова база с офиси ",РЗП 2142,35 кв.м№О-46/25.05.2015"Термал Инженеринг" ООД"Андезит"ООД 15.03.201841813описаниеНе

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Изпълнител - пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на документа за приключен етап /част/ от строежа Дата на Акт № 15 Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
20181Аварийна консервация на археологически структури и социализация - втори етап в Късноантична и средновековна крепост Акве Калиде Терма, сектори №8, №10, №7 (басейн, канал, аподитериум) УПИ I, кв.7 по плана на в.з. "Минерални бани", ПИ с идентификатор 07079.701.68 по КК на гр.Бургас№311 / 07.12.2016г."Реставрация" ЕАД гр.София"Андезит" ООД29.08.201807.09.20181128описаниеДа

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
120202302867043
220194913888371
320186069934180
| изход |