Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 121912935
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1187 / 18.10.2018

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 019555

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

 II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №  II - TV 005768

2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2021 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Ник инженеринг
правно-организационна форма:   ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Да
поотделно:   Не
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Да

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1НиколайНончевНиколовBulgariaУправителДа
2ЕмилЕвстатиевЕвстатиевBulgariaДЛУТНе

5. Седалище на строителя

област:   София град и София област
община:   Красно село
град(село):   София
пощенски код:   1680
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   ул. Гребенец №8, ет.6, ап.15
номер:  
тел.код:   02
Телефон:   9744101
Факс:   8754069
E-mail:   office@nikbg.com
Уеб сайт:  

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   София град и София област
община:   Младост
град(село):   София
пощенски код:   1799
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   жк Младост-2, бл. 292, офис-център
номер:  
тел.код:   02
Телефон:   8754068
Факс:   8754069
E-mail:   nik@delar-bg.com
Уеб сайт:  

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  "Ник инженеринг" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност и 100% частен капитал, основано през 1999г. Регистрирано е в Софийския градски съд. Дружеството предоставя услуги по изграждане на строителни обекти (жилищни и обществени сгради, еднофамилни къщи, складове, инфраструктура и др.)Осигурява се завършване на обектите "до ключ".

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
20091Система за управление на качеството

9. Членства в професионални организации

година№ по реднаименование
20101Камара на строителите в България

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2019 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2018 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на Акт № 15 Разрешение за ползване или удостоверение за рег-я Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
Изпълнител Подизпълнители по съответните части съгласно констативен акт образец № 15
20201Обществено-обслужваща сграда с апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи в планоснимачен № 6023, 6024, УПИ V, кв. №3ж, м. "Младост-1", район Младост и с адм. адрес: жк Младост-1, бл. 194228/07.12.2017Делар София ООДНик-инженеринг ЕООД 12.03.2020 314565описаниеНе
20202Триетажна жилищна сграда (М/Г+2) в поземлен имот к идентификатор 68134,4091,780, УПИ XIX-2687, кв.№13В, м. "Младост-2", район Младост и с адм. адрес: жк Младост-2, бл. 253А69/18.12.2018Делар ЕООДНик-инженеринг ЕООД 25.09.2020№977/12.11.2020511084описаниеНе
20171Жилищна сграда с помещение за трафопост, ателиета, подз. гаражи, надземни гаражи и паркоместа в УПИ IV-1505,1508, кв.35а, жк Люлин 8, гр. София63/14.052015г.Делар ЕООДНик-инженеринг ЕООД 16.01.2017ДК-07-С-43/02.03.2017г.312960описаниеНе
20172Жилищна сграда с апартаменти, ателиета, подземни и надземни гаражи в УПИ III-1485, кв.35а, жк Люлин 8, гр. София64/14.052015г.Делар ЕООДНик-инженеринг ЕООД 17.10.2017СТ-05-67/24.01.2018г.312350описаниеНе

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
12019467058056
22018140048820
32017173938720
| изход |