Ц Е Н Т Р А Л Е Н   П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р   Н А   С Т Р О И Т Е Л Я | изход

 

Д А Н Н И   З А   Ф И Р М А Т А

ЕИК по БУЛСТАТ: 131080636
 

В И З У А Л И З А Ц И Я   Н А   В Ъ В Е Д Е Н А Т А   И Н Ф О Р М А Ц И Я
 

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 0688 / 24.07.2014

  I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение №   I - TV 013669

1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

 II ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение №   V - TV 009553

43.11 Събаряне и разрушаване
43.12 Земни работи
43.13 Сондиране и пробиване
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища
42.13 Строителство на мостове и тунели
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
43.91 Покривни работи
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
43.21 Изграждане на електрически инсталации
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
43.29 Изграждане на други инсталации
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
43.33 Полагане на облицовки и настилки
43.34 Боядисване и стъклопоставяне
43.39 Други довършителни строителни дейности
Срок на валидност на контролния талон:30.09.2021 г.

 

СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ

РАЗДЕЛ I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЯ

1.Обща информация за строителя

наименование:   Дартс инженеринг
правно-организационна форма:   ЕООД

2. Начин на управление

едностепенна форма:   Да
двустепенна форма:   Не

3. Начин на представителство

лично:   Не
поотделно:   Да
заедно:   Не
чрез упълномощен представител:   Не

4. Лице/а/, представляващо/и/ Строителя

имепрезимефамилиядържавадлъжностпредставляващ за удостоверението
1Гошо ИвановНиколовБългарияУправителДа

5. Седалище на строителя

област:   София град и София област
община:   Столична
град(село):   София
пощенски код:   1700
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   р-н Студентски, ул.Академик Жак Натан ,ап.606
номер:   10
тел.код:  
Телефон:  
Факс:  
E-mail:   office@dartsengineering.com
Уеб сайт:   www.dartsengineering.com

6. Адрес за кореспонденция на строителя /търговски адрес/

област:   София град и София област
община:   Столична
град(село):   София
пощенски код:   1528
улица,/ж.к.,бл.,вх.,ет.,ап./:   Гара Искър , ул.5004 №1
номер:  
тел.код:   02
Телефон:   0884576048; 0884576087
Факс:  
E-mail:   office@dartsengineering.com
Уеб сайт:   www.dartsengineering.com

7. Текстова информация за строителя, ограничена до 10 реда или 600 знака

  Фирмата е създадена през 2003г., но от 2008г. започна да развива строителна дейност. Предимно се ориентираме към изграждане на жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до и над 5000 кв. м., както и довършителни работи. Разполагаме с опит, необходимото технич

8. Наличие на система за контрол

година№ по редвид
20143BS OHSAS 18001:2007
20141БДС EN ISO 9001:2008
20142БДС EN ISO 14001:2005

9. Членства в професионални организации

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ

„Няма деклариран производствен опит за 2020 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2019 г.!”

„Няма деклариран производствен опит за 2018 г.!”

1. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ.

1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.1.1 Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) като главен изпълнител и завършени с Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.2 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години:

Година Наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж Разрешение за строеж № и дата Възложител Изпълнител - пълно наименование и правноорганизационна форма Дата на документа за приключен етап /част/ от строежа Дата на Акт № 15 Категория на строежа по разрешение за строеж Група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на строежа Референция
20171Реализация на " Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" бл.№53, ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас, УПИ І,кв.23213/07.10.2016г.Галчев Инженеринг ЕООД, ЕИК 200678992Дартс Инженеринг ЕООД, ЕИК 131080636 12.05.201741253описаниеНе

1.2.1 Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи - недвижими културни ценности (строежи по чл.137, ал.1, т.1, б."М", т.4, б."Е", т.5, б."Е" от ЗУТ) през последните 5 години:

1.3. Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано
разрешение за строеж и завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години:

1.4 Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР извън обхвата на т. 1.1, 1.2 и 1.3 през последните 5 години:

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Код по КИД-2008 Възложител Дата на приемо-предавателния
/констативен/ протокол
Обем в стойностно изражение по договор /хил. лв./ Описание на СМР Референция
20168СМР в сградата на 133 СОУ А.С. Пушкин, гр. София41.20133 СОУ А.С.Пушкин07.09.201689описаниеНе

2. ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

2.1 Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България:


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СТРОИТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ФИНАНСОВИ ГОДИНИ

Година НПП ДМА Персонал
12019156631730
22018181722130
32017151621431
| изход |