Въведете ЕИК или част от името

ЕИК:
Име (или част от него) на фирмата:
/минимум 3 символа/

„ЧЮЛ от ЕС или ЕИП за извършване на еднократни или временни услуги”.
Обобщена информация от публичната част на ЦПРС за вписаните строители:
Справка за общия брой на вписаните строители в ЦПРС и тяхното разпределение по групи и категории строежи
Разпределение по области на вписаните в ЦПРС строители
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 1
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 2
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 3
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 4
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 5
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 1 с обхват на вписване 1÷5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 1 с обхват на вписване 2÷5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 1 с обхват на вписване 3÷5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 1 с обхват на вписване 4 и 5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 2 с обхват на вписване 1÷4 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 2 с обхват на вписване 2÷4 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 2 с обхват на вписване 3 и 4 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 2 с обхват на вписване 4 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 3 с обхват на вписване 1÷5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 3 с обхват на вписване 2÷5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 3 с обхват на вписване 3÷5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 3 с обхват на вписване 4 и 5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 4 с обхват на вписване 1÷5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 4 с обхват на вписване 2÷5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 4 с обхват на вписване 3÷5 категория
Общ брой на вписаните в ЦПРС строители от група 4 с обхват на вписване 4 и 5 категория