Годишни проверки за 2014 г.

 1. Решение на Комисията за воденето,поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя прието с протокол № 879 / 28.01.2016 г.
 2. Заповед № 1 от 15.01.2016 г.
 3. СПИСЪК НА СТРОИТЕЛИТЕ,ВПИСАНИ В ЦПРС,ПОДЛЕЖАЩИ НА ГОДИШНА ПРОВЕРКА ЗА 2014 г.
 4. Заповед № 2 от 29.01.2016 г.
 5. Обобщен доклад на Комисията за извършените годишни проверки за 2014 г.

Годишни проверки за 2012 г.

 1. Решение на Комисията за воденето,поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя прието с протокол № 573от 29.09.2013 г.
 2. Заповед № 1 от 23.08.2013 г.
 3. СПИСЪК НА СТРОИТЕЛИТЕ,ВПИСАНИ В ЦПРС,ПОДЛЕЖАЩИ НА ГОДИШНА ПРОВЕРКА ЗА 2012 г.
 4. Заповед № 2 от 05.09.2013 г. за определяне на Раб.Комисии за год.проверки
 5. ОБОБЩЕН ДОКЛАД за дейността на Комисията и звено „регистър” по извършване на „годишните проверки” за 2012г.

Годишни проверки за 2011 г.

 1. Решение на Комисията за воденето,поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, прието с протокол №463 /13.09.2012 г.
 2. Заповед № 9 от 20.09.2012 г.
 3. Заповед № 7 от 12.07.2012 г.
 4. Списък на строителите, вписани в ЦПРС, подлежащи на годишна проверка за 2011 г.
 5. ОБОБЩЕН ДОКЛАД за дейността на Комисията и звено „регистър” по извършване на „годишните проверки” а 2011 г.

Годишни проверки за 2010 г.

 1. Заповед № 7 от 01.07.2011 г.
 2. Решение на комисията за воденето,поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя,прието с протокол № 357/04.08.2011 г.
 3. Списък на строителите, вписани в ЦПРС, подлежащи на годишна проверка за 2010 г.
 4. Заповед № 11 от 14.10.2011 г.
 5. Обобщен доклад на Комисията за извършените годишни проверки за 2010 г.

Годишни проверки за 2009 г.

 1. Заповед № 1/30.07.2010 г.
 2. Заповед № 3/30.09.2010 г.
 3. Решение на комисията за воденето,поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя,прието с протокол № 254/30.09.2010 г.
 4. Списък на строителите, вписани в ЦПРС, подлежащи на годишна проверка за 2009 г.
 5. Обобщен доклад на Комисията за извършените годишни проверки за 2009 г.

Годишни проверки за 2008 г.

 1. Заповед № 2/12.06.2009
 2. Решение на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя прието с протокол № 135/09.07.2009 г.
 3. Списък на строители, вписани в ЦПРС, подлежащи на годишна проверка за 2008 г.
 4. Заповед № 3/23.07.2009
 5. Обобщен доклад на Комисията за извършените годишни проверки за 2008 г.

Годишни проверки за 2007 г.

 1. Заповед №1/24.11. 2008
 2. Заповед №1/05.01.2009
 3. Решение на Комисията за воденето,поддържането и ползването
  на Централния професионален регистър на Строителя
  прието с протокол №79 от 18.12.2008 г.
 4. Списък на строители, вписани в централния професионален регистър,
  подлежащи на годишна проверка за 2007 г.
 5. Обобщен доклад на Комисията за извършените годишни проверки за 2007 г.