ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми строители,
От 01.04.2020 г. като временна мярка, свързана с обявеното извънредно положение в страната, заявления към ЦПРС ще могат да бъдат подавани само с квалифициран електронен подпис /КЕП/.
Уточняваме, че за да бъде активиран в електронната система на ЦПРС, КЕП следва да бъде с титуляр съответния строител – юридическото лице и автор представляващия съгласно Агенцията по вписванията.
Строителите, които до момента имат регистриран и активиран КЕП в системата на ЦПРС, могат директно да подават заявления по всички процедури.
Експертите от областните представителства и централно звено „регистър“ са на разположение за въпроси и консултации на мобилните и стационарни телефони, и на служебните електронни пощи. Препоръчваме ви преди да бъде приключено заявлението да се свържете с експерта звено „регистър“ от съответното областно представителство да прегледа попълнената информация и прикачените документи, за да бъдат отстранени евентуални пропуски.