Нормативни документи

ЗАКОН за Камарата на строителите

Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС

Правилник за организацията и дейността на комисията за воденето, поддържането и ползването на централния професионален регистър на строителя


Решения на Комисията

Решение на Комисията във връзка с преобразуването на строители, вписани в ЦПРС

Решения на комисията за преструктуриране на електронната система на ЦПРС.

Решение на Комисията относно общата структура на електронния формат на ЦПРС и публичнодостъпната част от него, отразено в Протокол № 44 от 22.04.2008 г.

Решение на Комисията отн. приложението на чл.3, ал.2, изр.2 от ЗКС при временно или еднократно предоставяне на услуги

Решение на Комисията за рационализиране на процедурите от електронната система на ЦПРС.

Решение на комисията за служебно заличаване на записи в електронната система на ЦПРС.

Решение на комисията във връзка с минималния производствен опит при първоначално вписване в ЦПРС, разширение на обхвата и процедурата по чл.20, ал.2 от ЗКС

Решение относно числовите критерии при процедурата по чл.20, ал.2 от ЗКС през 2021г.


Тълкувателни писма на държавни органи относно прилагане на нормативната
уредба, свързана със ЗКС и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС

„Писмо на ДНСК с изх.№РД-1863-07-628/14.07.2012г. относно прилагане на нормативната уредба, свързана със ЗКС и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС”

Писмо на ДНСК № СТ-839-00-549/23.01.2009 г. за вписване на подизпълнители.

Писмо на ДНСК № СТ-839-09-222/14.12.2007 г. за строежите с открита строителна площадка преди 2 януари 2008 г.
    1 част
    2 част

„Писмо на Комисията за финансов надзор относно застраховката „професионална отговорност в строителството.”

„Писмо 24-00-9/18.04.2008г. на НАП относно договорите за осигуряване на персонал (т.нар. „договори за лизинг на персонал”)


Блок „Първоначално вписване” на български юридически лица в ЦПРС

Указания за попълване и оформяне на заявлението за вписване в ЦПРС.

Блок „Промяна в идентификацията” на строител, вписан в ЦПРС

Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС относно вписване на промени в идентификация на строители, вписани в ЦПРС.


Блок „Деклариране на опит от строител, вписан в ЦПРС”

Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС относно процедурата „Деклариране на опит от строител, вписан в ЦПРС”

Блок „Промяна в обстоятелствата”

Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС относно процедурата „Промяна на обстоятелствата на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя”

Блок ПРОЦЕДУРА ПО чл.20,ал.2 ОТ ЗКС за строител, вписан в ЦПРС

Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС относно подаване на заявление по чл. 20, ал. 2 от ЗКС

Информация относно представяне на декларация за липса или наличие на промени в обявения в ЦПРС персонал съгласно чл. 15, ал. 1, т. 4, б. „а“, б. „б“ и б. „в“ от ЗКС при процедурата по чл.20, ал.2 от ЗКС


Блок „ПРОМЯНА В ОБХВАТА”

Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС относно разширяване на обхвата на вписване на строители, вписани в ЦПРС.

Указания относно процедура „Доброволно свиване на обхвата на вписване на строител, вписан в ЦПРС”.


Блок „Процедурата по чл.28, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС”

Указания на Комисията относно процедурата по чл.28, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС
Първоначално вписване на чуждестранни юридически лица - строители в ЦПРС

Указания за попълване на заявлението за вписване в ЦПРС на чуждестранни юридически лица.


Блок „Промяна в идентификацията” на чуждестранен строител, вписан в ЦПРС

Указания относно вписване на промени в идентификация на чуждестранно юридическо лице - строител, вписан в ЦПРС.


Блок „Деклариране на опит на чуждестранен строител, вписан в ЦПРС”.

Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС относно деклариране на опит на чуждестранно юридическо лице - строител, вписан в ЦПРС.


Блок „ПРОЦЕДУРА ПО чл.20,ал.2 ОТ ЗКС” на чуждестранен строител, вписан в ЦПРС

Указания относно подаване на заявление по ПРОЦЕДУРА ПО чл.20,ал.2 ОТ ЗКС от чуждестранни юридически лица.


Блок „Промяна обстоятелствата” на чуждестранен строител, вписан в ЦПРС

Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС Относно: Промяна на обстоятелствата на чуждестранно юридическо лице - строител, вписан в Централния професионален регистър на строителя.


Блок „Разширяване на обхвата на вписване„ на чуждестранен строител, вписан в ЦПРС

Указания относно разширяване на обхвата на вписване на чуждестранни юридически лица - строители, вписани в ЦПРС.


Блок „Еднократно или временно предоставяне на услуги от доставчици от ЕС или ЕИП”.

Указания на Комисията относно приложението на чл.25а от ЗКС

Заявление за издаване на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга на чуждестранно юридическо лице, доставчик на строителни услуги от държава-членка на ЕС или на държава-страна по Споразумението за ЕИП


Блок „Изгубено или унищожено удостоверение” на строител, вписан в ЦПРС

Указания относно попълване и подаване на заявление за издаване на дубликат на изгубено или унищожено удостоверение на вписан в Регистъра строител.


Блок „Справки в Регистъра”

Указания на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС относно справки „Регистър”, приети с решение, отразено в Протокол № 44 от 22.04.2008 г.


Подаване на документи с КЕП

Правила за подаване на документи по електронен път в системата на ЦПРС

Инструкция за регистриране на КЕП.pdf

Инструкция за подписване на PDF документ с електронен сертификат


Други документи

Заявление за коригиране на декларирани данни по чл.20, ал.2 от ЗКС

Указания към заявление за коригиране на декларирани данни по чл.20, ал.2 от ЗКС

Цени на услугите, извършвани от ЦПРС

Искане за парола

Пълномощно


Декларация-архитект


„Таблица за съответствие на кодове от НКИД-2003 с КИД-2008”


Годишен отчет на комисията 16 за периода 01.12.2022 - 30.11.2023

Годишен отчет на комисията 15 за периода 24.11.2021 - 30.11.2022

Годишен отчет на комисията 14 за периода 06.11.2020 - 23.11.2021

Годишен отчет на комисията 13 за периода 21.11.2019 - 05.11.2020г.

Годишен отчет на комисията 12 за периода 22.11.2018 - 21.11.2019г.

Годишен отчет на комисията 11 за периода 23.11.2017 - 22.11.2018г.

Годишен отчет на комисията 10 за периода 17.11.2016 - 23.11.2017г.

Годишен отчет на комисията 9 за периода 05.11.2015 - 17.11.2016г.

Годишен отчет на комисията 8 за периода 06.11.2014 - 05.11.2015г.

Годишен отчет на комисията 7 за периода 18.10.2013 - 05.11.2014г.

Годишен отчет на комисията 6 за периода 8.11.2012 - 17.10.2013г

Годишен отчет на комисията 4 за периода 24.06.2010 - 26.05.2011

Годишен отчет на комисията 3 за периода 25.06.2009 - 24.06.2010

Годишен отчет на комисията 2 за периода 26.06.2008 - 25.06.2009

Годишен отчет на комисията 1 за периода 29.06.2007 - 26.06.2008

„Указания относно процедура за проверка на годишните отчети за последната финансова година на строители, вписани в ЦПРС”.


Уведомление за поверителност